สินค้า

กระบวนการผลิต

Spiral Forming Machine

Hydrostatic test

Blasting

Internal Coating

External Coating

Finish Product