เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทเทสโก เอ็นจิเนียได้จัดตั้งขึ้นในปี 2508 โดยเมื่อเริ่มต้น ได้ใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วน ทวีสินเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ชิปบิลดิ้งจำกัด โดยในเบื้องต้น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อเรือขนส่งสินค้า โดยมีสำนักงานอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ และมีอู่ต่อเรืออยู่บริเวณป้อมพระจุล ปี 2519 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัท เทสโก เอ็นจิเนีย จำกัด และได้ยกเลิกการทำธุรกิจต่อเรือ เพื่อที่จะสามารถไปมุ่งเน้นการทำธุรกิจในด้านก่อสร้างและการผลิตให้มากขึ้น ในปี 2528 บริษัทได้เริ่มเข้ารับงานก่อสร้างกับบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในเขตสัมปทานแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร ปี 2534 ทางบริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการทำธุรกิจ โดยเข้าซื้อที่ดินบริเวณ อ. มาบข่า จ.ระยอง เพื่อสร้างเป็นโรงงานที่ใช้ในการทำงานด้านเหล็กและโลหะ ในช่วงแรก บริษัทได้เริ่มรับงานประกอบและติดตั้งด้านเหล็กและโลหะ รวมทั้งม้วนท่อเหล็กแนวตะเข็บตรงให้แก่ลูกค้า ปี 2539 เมื่อบริษัทเล็งเห็นโอกาสในด้านการผลิตท่อเหล็กเพื่อใช้เป็นท่อน้ำ จึงได้มีการลงทุนซื้อเครื่องม้วนท่อแบบแนวตะเข็บเกลียวจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ท่อของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลังจากนั้นเป็นต้นมา ธุรกิจของบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่ 2 ธุรกิจหลัก นั้นคือ เป็นผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์เหล็กเหนียว โดยมีโรงงานผลิตหลักอยู่ที่ ต. มาบข่า จ. ระยอง และธุรกิจก่อสร้างด้านปิโตรเคมี มุ่งเน้นงานก่อสร้างทั้งในด้านเครื่องกล โยธา และไฟฟ้า โดยมีสำนักงานหลักที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร

วิสัยทัศน์

บริษัท เทสโก เอ็นจิเนียจำกัดมีความมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร โดยเป็นบริษัทฯที่พนักงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะให้บริการให้เป็นที่พอใจของลูกค้า การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

อุดมการณ์

บริษัทฯมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของบริษัทฯดังนี้ • รับรู้ความสำเร็จร่วมกันจากการทำงานเป็นทีม • มีจริยธรรมในการดำเนินกิจการ • สนับสนุนพนักงานให้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน • รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม • ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพระดับสูง

ค่านิยม

การทำงานเป็นทีม / ความเป็นเลิศในงานที่ทำ / รับผิดชอบต่อสังคม / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง / มีจริยธรรม