ย้อนกลับ
งานติดตั้ง artificial lift ที่แหล่งน้ำมันสิริกิตติ์